MirZnaet.ru

Лучшее из переведенного

АЕС "Белене" просмотров: 1763

d) Иск 2,4 Лихва по Ключово събитие от Допълнение 9


741.  Арбитражният състав се позовава на своето резюме на споровете на Страните в пар. 660 и сл по-горе.


742.  Арбитражният състав отбелязва окончателното потвърждение на НЕК, че сумата на главницата, претендирана от АСЕ (EUR 784 800), е дължима.  НЕК посочва, че по Допълнение 9 плащането на Ключови събития по управление на проекта се дължи само след издаване на фактура от АСЕ. Тъй като АСЕ не издава фактура в срока, в който е имала право да го направи, НЕК твърди, че лихвата следва да тече от датата на Изложението на иска от АСЕ, когато за пръв път АСЕ претендира плащане за Ключовите събития.


743.  АСЕ твърди в отговор, че НЕК погрешно отказва да подпише Сертификатите за ключови събития през 2010 и 2011 г., така че АСЕ не е могла да издаде фактури.


744.  Във връзка с горното, Арбитражният състав решава да допусне Иск 2.4 на АСЕ.


745.  В резултат Съставът отхвърля всички възражения на Ответника по Иск 2 на АСЕ и приема изчислението на Ищеца и искането му за обезщетение по Иск 2, както е депозирано в C-SPHB, nap. 1080(c) в неговата цялост.


С       ИСКЗ


746.  По Иск 3 АСЕ търси обезщетение за 302 713 260 EUR плюс 221 274 794 RUB като сума на главница за работи, които са били възложени и извършвани по Допълнение 5 по време на анулирането на Проекта Белене (незавършени работи). По-конкретно, тези искове са за Извършеното ОДЦП (по Допълнение 5) и за Спряното ОДЦП. Искът включва още пропуснати ползи, които се изчисляват по иск 6 (т.нар. Невъзложено ОДЦП) и иск за проект и извършени строителни работи по Допълнения 8 и 9 (част от които се претендира по Иск 4 за ескалиране). АСЕ претендира и лихва в размер на 59 586 052 EUR, изчислена до 1 май 2015 г.


*****


d) действия 2.4 Проценты по ключевым событием в Приложении 9


741. Арбитражный суд обратиться к его краткое изложение доводов сторон в пар. 660 и сл выше.


742. Арбитражный суд отметил, окончательное подтверждение NEC, что основная сумма, требуемая ACE (784 800 евро) обусловлена. NEC утверждает, что Приложение 9 выплата ключевого проекта управления событиями обусловлена только после выставления счета от ACE. Так как ACE не выдает счет-фактуру в том периоде, в котором он был вправе сделать это, NEC утверждает, что интерес должен начинаться с даты заявления претензии АСЕ, когда оплата первой претензии ACE для ключевых событий.


743. ACE утверждает в ответ, что NEC ошибочно отказались подписывать сертификаты ключевых событий в 2010 и 2011 годах, так что ACE не может выдавать счета-фактуры.


744. В связи с вышеизложенным, арбитражный суд принимает решение признать Действия 2.4 ACE.


745. В результате Апелляционный отклонил все возражения ответчика в действии ACE 2 и принимает расчет Истца и его требование о возмещении убытков в ссылке 2, депонированные C-SPHB, вздремнуть. 1080 (с) в полном объеме.


С ISKZ


746. В справочном 3 ACE испрашивает компенсацию 302 713 260 евро плюс 221 274 794 руб в виде суммы основного долга на выполнение работ, которые были введены в эксплуатацию и исполнении Приложением 5 при отмене проекта Белене (работа в процессе). В частности, эти действия должны выполнять ODTSP (в Приложении 5) и закрыть ODTSP. Иск включает в себя потерю прибыли, рассчитанной по п.6 (т.е.. ODTSP Неназначенный) и заявку на проект и выполненных работ в приложениях 8 и 9 (часть из которых претендует порядковый номер 4 для эскалации). ACE претензии и проценты в размере 59 586 052 евро, рассчитанный на 1 мая 2015 года

- 0 +    дата: 25 января 2017

   Загружено переводчиком: Кристина Сарибекян Биржа переводов 01
   Язык оригинала: болгарский    Источник: Заказчик